สาสน์จากผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นแหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ สนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป


อาจารย์วัชระ ลอยสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ


ปรัชญา

แหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของ มรส.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปณิธาน

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม23 กรกฏาคม 2562

โครงการ สตรีหนองสาหร่าย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก


ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ/ประกาศ / คำสั่ง มรส.
ความร่วมมือกระทรวงการคลัง
หนังสือเชิญชวนโครงการ
แบบฟอร์เอกสาร
สัญญาจ้าง
ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ รายการ อัพเดรตล่าสุด ดาวน์โหลด
1 ประกาศการกำหนดค่าบริการทางวิชาการ 2562 04 ก.ย. 2562
ลำดับ รายการ อัพเดรตล่าสุด ดาวน์โหลด
1 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตารฐานอาชีพ (กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ) หมดเขต ยื่นวันที่ 20 ม.ค.63 10 ม.ค.  2563
2 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตารฐานอาชีพ (กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร) หมดเขต ยื่นวันที่ 20 ม.ค.63 10 ม.ค.  2563
3 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวกใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรี 24 ก.พ. 2563
4 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำลำไตรมาสตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา 24 ก.พ. 2563
5 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต 24 ก.พ. 2563
6 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีและจังหวัดจันทบุรีโดยวิธีการคัดเลือก 24 ก.พ. 2563
7 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบนตอนกลางจังหวัดอุดรธานี 24 ก.พ. 2563
8 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมงจังหวัดหนองบัวลำพูนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคาย 24 ก.พ. 2563
9 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์จังหวัดชัยนาท 24 ก.พ. 2563
10 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารำตอนน้อยจังหวัดอุบลราชธานี 24 ก.พ. 2563
11 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ 24 ก.พ. 2563
12 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ 26 ก.พ. 2563
13 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3 26 ก.พ. 2563
14 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพด้านราคางานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ 26 ก.พ. 2563
15 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ตำบลขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 26 ก.พ. 2563
16 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุกสีสัชนาลัยสวรรคโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ 26 ก.พ. 2563
17 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังตะวันออกสู่คลองแม่ระกาจังหวัดตาก 26 ก.พ. 2563
18 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดลำปาง 26 ก.พ. 2563
19 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ 03 มี.ค. 2563
20 ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 03 มี.ค. 2563
21 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 03 มี.ค. 2563
22 ขอเชิญให้เสนอข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 10 มี.ค. 2563
23 ขอเชิญให้เสนอข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 10 มี.ค. 2563
24 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 18 มี.ค. 2563
25 ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ ดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ 18 มี.ค. 2563
26 ขอเชิญชวนให้เสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระเสียงและกิจการโทรทัศน์ 18 มี.ค. 2563
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มืองานบริการวิชาการ


ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ