ประวัติความเป็นมา       ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป โดยสำนักงานศูนย์บริการทางวิชาการตั้งอยู่ที่ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์

        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต มีคณาจารย์และบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และประสบการณ์  และยังมีห้องปฏิบัติการ    รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ที่มีศักยภาพและความพร้อมเพรียงเพียงพอที่จะให้บริการงานทางด้านวิชาการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิจัยและวิเคราะห์ งานทางด้านการปรึกษา การออกแบบ งานทางด้านพัฒนาบุคลากร การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และศูนย์บริการทางวิชาการได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สามารถให้บริการในฐานะที่ปรึกษาในสาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการพลังงาน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       ปัจจุบันศูนย์บริการทางวิชาการ มีผู้อำนวยการ คือนายวัชระ  ลอยสมุทร ซึ่งบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คือ รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดำเกิง เป็นผู้บริหารควบคุมกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ศูนย์บริการทางวิชาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนโยบายและระเบียบว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัยรังสิต