ปรัชญา ปณิธานฯปรัชญา         

            แหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของ มรส.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ปณิธาน        

            ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป

วิสัยทัศน์       

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

วัตถุประสงค์   

          เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป