ภาระงานหลัก       ศูนย์บริการทางวิชาการ มีภาระงานหลัก คือ “งานให้บริการทางวิชาการ” หมายถึง การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ การส่งเสริม การพัฒนา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษา และหรือการให้บริการทางวิชาการอื่นๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือคณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างหรือนักศึกษาร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้บริการแก่องค์กรระหว่างประเทศ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2549 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์บริการทางวิชาการ ดังนี้

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คือ รศ.วิสูตร  จิระดำเกิง 

รับผิดชอบกำกับดูแลระบบการทำงานและกำหนดนโยบายของศูนย์บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ คือ  นายวัชระ   ลอยสมุทร มีหน้าที่ดังนี้

 1. บริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์บริการทางวิชาการ
 2. ควบคุมงาน ด้านบัญชี และ การเงินของศูนย์บริการทางวิชาการ
 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อธิการบดีตามกำหนดเวลา
 4. กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ และงานให้บริการทางวิชาการ
 5. ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 6. ควบคุม และบริหารการจัดสรรค่าบริการทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
 7. บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน  คือ นางนงเยาว์ พุ่มประเสริฐ มีหน้าที่ดังนี้

 1. จัดเก็บรายได้ของมูลค่างานบริการทางวิชาการ
 2. จัดทำเอกสารเบิกเงินงวดงานตามสัญญาจ้างส่งให้กับหน่วยงานคู่สัญญา
 3. จัดทำเอกสารรายรับรับ–รายจ่ายงานบริการของศูนย์บริการทางวิชาการ
 4. ติดตามรายได้ค่างวดงานบริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
 5. จัดสรรค่างานบริการทางวิชาการให้กับผู้จัดการโครงการและทีมงานจากโครงการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
 6. จัดเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ และเอกสารการทำสัญญาจ้างโครงการต่างๆในนาม มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. จัดทำเช็คเพื่อจ่ายค่างานบริการทางวิชาการและเสนอลงนามในเช็ค
 8.  จัดทำหนังสือค้ำประกันธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารค้ำประกันสัญญาจ้างโครงการ
 9. ตรวจสอบ statement บัญชีเงินฝากศูนย์บริการทางวิชาการ
 10. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำเอกสารภาษีนำส่งสรรพากร
 11. สรุปแบบแผนรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา และประเมินผลโครงการ
 12. จัดทำงบประมาณประจำปี และเบิกวัสดุสำนักงาน
 13. จัดทำเอกสารการขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
 14. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์บริการทางวิชาการ
 15. จัดทำแฟ้มเอกสารโครงการของแต่ละสัญญาโครงการที่ดำเนินงานผ่านศูนย์บริการทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ คือนางสาวสุภาวิตา  ตรุยานนท์   มีหน้าที่ดังนี้

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสารบรรณ  และธุรการ  การรับส่ง หนังสือ  จัดเวียนหนังสือไปยังฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการทางวิชาการ
 3. จัดทำคู่มือศูนย์บริการทางวิชาการ
 4. จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลังในสาขาต่างๆ
 5. ติดตามเอกสารงานเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 6. จัดพิมพ์เอกสารงานโต้ตอบหนังสือราชการในงานของศูนย์ฯ
 7. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของศูนย์ฯ และจดรายงานการประชุม
 8. ผลิตเอกสาร ค้นหา ติดตาม  และจัดเก็บเอกสาร
 9. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ
 10. จัดเก็บข้อมูลลงระบบงานสารสนเทศ และปรับปรุงงานระบบสารสนเทศ
 11. จัดทำสรุปรายได้งานโครงการ และงานบริการทางวิชาการแยกตามคณะ / หน่วยงาน
 12. จัดทำรายงานสรุปประเภทงานโครงการ และให้บริการทางวิชาการนำส่งฝ่ายแผนการเงิน สำนักงานการเงินและงบประมาณ สำนักงานวางแผน และสำนักงานประกันคุณภาพ
 13. จัดทำข้อมูลงานโครงการ และบริการทางวิชาการแยกให้แต่ละคณะ และลงฐานข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพ
 14. จัดทำรายงานสถานการณ์โครงการตามระบบการเบิก-จ่ายเงินภาครัฐ (E-GP)