โครงสร้างการบริหารงานแผนภูมิแสดงตำแหน่งตามสายการบังคับบัญชา

(ศูนย์บริการทางวิชาการ)