โครงการร่วมมือกับภาครัฐมีโครงการอะไรบ้าง

อยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินงาน...