สาสน์จากผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นแหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ สนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป


อาจารย์วัชระ ลอยสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ


ปรัชญา

แหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของ มรส.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปณิธาน

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม23 กรกฏาคม 2562

โครงการ สตรีหนองสาหร่าย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก


ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ/ประกาศ / คำสั่ง มรส.
ความร่วมมือกระทรวงการคลัง
หนังสือเชิญชวนโครงการ
แบบฟอร์เอกสาร
สัญญาจ้าง
ผลงานทางวิชาการ
ลำดับ รายการ อัพเดรตล่าสุด ดาวน์โหลด
1 ประกาศการกำหนดค่าบริการทางวิชาการ 2562 04 ก.ย. 2562
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มืองานบริการวิชาการ


ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ