หนังสือเชิญชวนโครงการ
ลำดับ รายการ อัพเดรตล่าสุด ดาวน์โหลด
1 ขอเชิญชวนให้เสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระเสียงและกิจการโทรทัศน์ 18 มี.ค. 2563
2 ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ ดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ 18 มี.ค. 2563
3 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 18 มี.ค. 2563
4 ขอเชิญให้เสนอข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 10 มี.ค. 2563
5 ขอเชิญให้เสนอข้อเสนอทางเทคนิคและราคาโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 10 มี.ค. 2563
6 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 03 มี.ค. 2563
7 ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) 03 มี.ค. 2563
8 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ 03 มี.ค. 2563
9 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดลำปาง 26 ก.พ. 2563
10 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังตะวันออกสู่คลองแม่ระกาจังหวัดตาก 26 ก.พ. 2563
11 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุกสีสัชนาลัยสวรรคโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ 26 ก.พ. 2563
12 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกช่วยเหลือพื้นที่ตำบลขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 26 ก.พ. 2563
13 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพด้านราคางานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ 26 ก.พ. 2563
14 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3 26 ก.พ. 2563
15 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ 26 ก.พ. 2563
16 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ 24 ก.พ. 2563
17 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารำตอนน้อยจังหวัดอุบลราชธานี 24 ก.พ. 2563
18 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์จังหวัดชัยนาท 24 ก.พ. 2563
19 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมงจังหวัดหนองบัวลำพูนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคาย 24 ก.พ. 2563
20 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบนตอนกลางจังหวัดอุดรธานี 24 ก.พ. 2563
21 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีและจังหวัดจันทบุรีโดยวิธีการคัดเลือก 24 ก.พ. 2563
22 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต 24 ก.พ. 2563
23 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำลำไตรมาสตำบลบางเหรียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา 24 ก.พ. 2563
24 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวกใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรี 24 ก.พ. 2563
25 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตารฐานอาชีพ (กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร) หมดเขต ยื่นวันที่ 20 ม.ค.63 10 ม.ค.  2563
26 ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตารฐานอาชีพ (กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ) หมดเขต ยื่นวันที่ 20 ม.ค.63 10 ม.ค.  2563