ประชุมเรื่องแนวทางการวางแแผน Knowledge Management innovation : KM innovation

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ประชุม เรื่องแนวทางการวางแแผน Knowledge Management innovation : KM innovation รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meetโดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมิตา กลิ่นพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล และ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมประชุม กำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้บรรลุตาม เป้าหมายของทางมหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป