อบรมภายนอก

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

#supsystic-table-1_wrapper table { border-collapse: collapse; }#supsystic-table-1_wrapper table.stripe tbody tr.even { }#supsystic-table-1_wrapper table.stripe.order-column tbody tr > .sorting_1 { }#supsystic-table-1_wrapper table.hover tbody tr:hover { }#supsystic-table-1_wrapper table.stripe.order-column tbody tr.even > .sorting_1 { }#supsystic-table-1_wrapper table.order-column tbody tr > .sorting_1 { }#supsystic-table-1_wrapper table.hover.order-column tbody tr:hover > .sorting_1 { }#supsystic-table-1_wrapper tbody td { background-color: inherit; }
ชื่อการฝึกอบรม รุ่น รายละเอียด ระยะเวลา วิทยากร ค่าใช้จ่าย สถานะ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
(Spa Manager)
3 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้วางใจได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการ วันที่ 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2565 1. นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
2. ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
3. พท.คมสัน ทินกร ณ อญุธยา
4. เรืออากาศเอก ชุมพล ตุลาพันธุ์
5. อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
6. อ.จันจีรา ม่วงน้อยเจริญ
7. อ.อภิชัย เจียรอดิศักดิ์
8. พท.ภ นภารัตน์ ศรีละพันธ์
9. อ.โสณัชดา ปานชี
10. อ.พิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล
13,000 บาท
เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า 1 พัฒนาความรู้ด้านงานออกแบบงานสร้างแพทเทิร์นเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในงานหรือสนใจทำธุรกิจส่วนตัวด้านงานแฟชั่นเสื้อผ้า เรียนแบบไลฟ์สดผ่าน Zoom วณิชญา องคุลี ครูพิเศษแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 990 บาท
Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers 1 เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการปัญหาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามแนวทางของ K.L.M.B ให้กับนักกายภาพบําบัดที่มีความสนใจ อบรมวิชาการออนไลน์: ในวันอาทิตย์ที่ 11, 18, 25 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติ: วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ผศ.ปรีชา ธันวารชร 360 - 1440 บาท
หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) 1 ยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2566 อาจารย์คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 47,000 บาท
Post-Tonal Part 1 : Set Theory 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในหัวข้อการอบรม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับองค์กร และได้ส่งเสริมสนับสนุนวงวิชาการดนตรีของประเทศไทย วันที่ 5, 8, 12, 15, 19 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น 3,500 บาท