วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยรังสิตในส่วนของการบริการวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

พี่แตน

คุณสุนิสา สุคันธปรีชา (แตน)

02-997-2222 ต่อ 3243

sunisa.s@rsu.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปโครงการบริการวิชาการ ( แบบให้เปล่า )