วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มทักษะหรือปรับปรุงทักษะให้กับบุคลากรของประเทศ การจัดหลักสูตรในหลายรูปแบบ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จะทำให้เพิ่มช่องทางในการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรอบอบในชั้นเรียน

aaa

หลักสูตรอบรมออนไลน์

 • คุณอธิเมศร์ ธนาชัยสุขพัฒน์
 • 02-997-2222 ต่อ 3218
 • atimat.t@rsu.ac.th

 • คุณนันทินีญา บุญเจียมเจริญ (มิ้น)​
 • 02-997-2222 ต่อ 3200​
 • nantineeya.bo@rsu.ac.th

 

 

 

 

 

 • ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ์
 • 02-997-2222 ต่อ 4161
 • paweena.s@rsu.ac.th

 • คุณธารินี พัชรเจริญพงศ์
 • 02-997-2222 ต่อ 4160
 • tharinee.p@rsu.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง