วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการงานบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการทำสัญญาจ้างโครงการต่างๆ
และหน่วยงานให้บริการวิชาการ (หน่วยธุรกิจ) และงานบริการวิชาการทั่วไป

ข้อมูลติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

พี่เยว

คุณนงเยาว์ พุ่มประเสริฐ (เยาว์)

02-997-2222 ต่อ 3200

nongyao.p@rsu.ac.th

พี่ปุ้ย

คุณสุภาวิตา ตรุยานนท์ (ปุ้ย)

02-997-2222 ต่อ 3201

supavita.t@rsu.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปโครงการบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2565

สรุปโครงงานบริการทางวิชาการ(รายบุคคล) ปีการศึกษา 2565 

สรุปโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(แบบมีรายได้)  ปีการศึกษา 2565

สรุปหน่วยบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2565

สรุปโครงการบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2564

สรุปโครงงานบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2564

สรุปหน่วยบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2564