ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเป็นการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป.

ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการบริหารงาน

บริการของเรา