งานอบรมภายใน

วัตถุประสงค์

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษานำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพให้สามารถใช้งานได้จริง

บุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมประจำเดือนสิงหาคม

การย้ายไฟล์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ปี 2565

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Edtech News

จุลสารข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1