ประชุมเรื่องพิจารณา Key Results (KR) ของฝ่ายวิสาหกิจ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ประชุม เรื่องพิจารณา Key Results (KR) ของฝ่ายวิสาหกิจ รูปแบบแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meetโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ อ.สุมนา เกษมสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและ อ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ รวมทั้ง ดร.ชาญชัย จิวจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมประชุม กำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่จะช่วยให้บรรลุตาม Key Results (KR) ที่กำหนดไว้