มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  (ทุน 50%) จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มี.ค. 65

          ทุนการศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีจำนวน 10 ทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

สิทธิประโยชน์ในการรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่ ใบสมัครขอรับทุน

2.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-7915504 หรือ 02-7915514 ต่อ 5516 หรือ 02-9972222 ต่อ 3203-4 

ชื่อคณะ/ สาขาที่สามารถสมัครทุนการศึกษา

1. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

2. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)

3. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

4. คณะเทคโนโลยีอาหาร

5. คณะนวัตกรรมการเกษตร

6. วิทยาลัยการออกแบบ

7. คณะดิจิทัลอาร์ต

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. วิทยาการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา (ยกเว้น สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)

10. คณะศิลปศาสตร์

11. คณะบริหารธุรกิจ

12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

13. คณะนิติศาสตร์

14. คณะเศรษฐศาสตร์

15. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

16. คณะรัฐศาสตร์

17. คณะบัญชี

18. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

19. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

20. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

7. แฟ้มสะสมผลงาน/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2565 สมัครผ่านทาง   Google Form เท่านั้น

2. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 เมษายน 2565

3. รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขการรับทุนศึกษา

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา

3. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบการให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุน ให้แก่นักศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานทั่วไป

รางวัลแรก จากเกม “NAIMOR RANGSIT” ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ

🎉 รางวัลแรก จากเกม “ NAIMOR RANGSIT ”ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะคะ มารับคูปองของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมในเกมสำเร็จตั้งแต่ 6 กิจกรรมขึ้นไป จากทั้งหมด 15 กิจกรรม ก็มารับของรางวัลได้เลย

Read More »
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Naimor Rangsit

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน สนุกไปกับการเก็บสะสมไอเทมเพื่อปลดล็อกภารกิจและได้ทำความรู้จักกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน “เกมส์ NAIMOR RANGSIT” แลกรับของรางวัลต่าง ๆ มากมายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 ด่าน โดยนักศึกษาสามารถมาแลกของรางวัลได้ตั้งแต่ 6

Read More »
การดำเนินงานทั่วไป

การประชุม เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม Key Results ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง RSU Co-Working Space ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์ ฝ่ายวิสาหกิจ ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานตาม

Read More »