มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  (ทุน 50%) จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มี.ค. 65

          ทุนการศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีจำนวน 10 ทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

สิทธิประโยชน์ในการรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่ ใบสมัครขอรับทุน

2.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-7915504 หรือ 02-7915514 ต่อ 5516 หรือ 02-9972222 ต่อ 3203-4 

ชื่อคณะ/ สาขาที่สามารถสมัครทุนการศึกษา

1. คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

2. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)

3. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

4. คณะเทคโนโลยีอาหาร

5. คณะนวัตกรรมการเกษตร

6. วิทยาลัยการออกแบบ

7. คณะดิจิทัลอาร์ต

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. วิทยาการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา (ยกเว้น สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)

10. คณะศิลปศาสตร์

11. คณะบริหารธุรกิจ

12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

13. คณะนิติศาสตร์

14. คณะเศรษฐศาสตร์

15. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

16. คณะรัฐศาสตร์

17. คณะบัญชี

18. คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

19. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

20. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

7. แฟ้มสะสมผลงาน/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2565 สมัครผ่านทาง   Google Form เท่านั้น

2. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 เมษายน 2565

3. รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขการรับทุนศึกษา

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา

3. เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบการให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุน ให้แก่นักศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น2

ครงการอบรม หลักสูตร “Prompt Engineering 101 สู่การเป็น ChatGPT Expert” รุ่น 2  สอนโดย ผศ.ดร ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ

Read More »
จัดอบรมแบบออนไซต์ (Onsite)

คอร์สโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนตัวเองให้เป็น LINE Developer เพื่อพัฒนา LINE OA ที่เหนือกว่า”

เปิดคลาสอัพเดทสกิล เพิ่มความรู้ แบบจัดเต็ม ด้วยการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ LINE ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ LINE Official Account, LINE Messaging API, LINE

Read More »
จัดอบรมแบบออนไลน์ (Online)

โครงการอบรมคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่2

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา LINE Official Account สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 2สอนโดยโค้ชเณร LINE Certified Coach.เปิดคลาส เริ่มต้นกันด้วยการพัฒนา LINE Official

Read More »