June 21, 2021

ประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังด้วย ซึ่ง ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการฝึกงาน และมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฝึกงานจะได้รับความรู้และได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานครั้งนี้

ส่งมอบจักรยานไฟฟ้าจิ๋วให้แก่ศูนย์บริการทางวิชาการ ผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ อาจารย์สกุล หิรัญเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการอธิบายการใช้งานจักรยานไฟฟ้าจิ๋ว และ ส่งมอบให้แก่ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานจากทุนสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม

ประชุมศูนย์บริการทางวิชาการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ และวางแผนร่วมกันในการกำหนดแผนบริการวิชาการ รวมทั้งโครงการบริการวิชาการที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2564