ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ

วิธีใช้ Antigen Test Kit (ATK)  ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง และการอ่านผล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันที่ 15 มกราคม 2565  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ (คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต) ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน : Antigen Test Kit (ATK)  กลุ่มแกนนำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงแกนนำในชุมชนหลักหก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจคัดกรองตนเองและผู้อื่น ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

คลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญ นักศึกษา และ บุคคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK)

วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATK ให้สามารถตรวจคัดกรองตนเอง และผู้อื่น ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแกนนำประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต 3. เพื่อลดอัตราความรุนแรงของกลุ่มบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก (สีเขียว) และอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนพื้นที่ตำบลหลักหก และเครือข่ายรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มเป้าหมายแกนนำนักศึกษา จำนวน 100 คนแกนนำบุคคลากร จำนวน 100 คน กำหนดการดำเนินงานจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 50 คนกลุ่มที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค 64 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 50 คนกลุ่มที่ 2 วันที่ 16 …

คลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญ นักศึกษา และ บุคคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม โครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) Read More »

ประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563

ประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563