July 1, 2021

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ

ขอขอบพระคุณ ท่านรักษาการอธิการบดี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในลำดับต้นๆรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกท่าน ขอขอบคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค และ ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ ทีมพัฒนาอุปกรณ์และระบบ ขอขอบคุณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพสุ กุนทีกาญจน์ หัวหน้างานแผนและพัฒนา ที่ช่วยจัดการเรื่อง RSU Connect ขอขอบคุณ ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยประสานงานเรื่องการทำจุดจ่ายไฟให้กับรถกอล์ฟ ขอขอบคุณ สำนักงานยานพาหนะ พล.ต.ต. กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยานพาหนะ ที่ช่วยดูแลและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ขอขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสิรินภา เจริญแก้ว ที่ช่วยจัดทีมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ขอขอบคุณ สโมสรนักศึกษา คุณทิพยรัตน์ ทองเถาว์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญและช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ

ประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563