July 7, 2021

ศูนย์บริการทางวิชาการให้คำปรึกษากับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร รับฟังการพรีเซนต์การฝึกงาน ครั้งที่ 2 ให้คำปรึกษา แนะนำข้อเสนอเพิ่มเติม และมอบหมายงานในสัปดาห์ถัดไป ให้แก่นักศึกษาฝึกงานสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet