ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.รังสิต ร่วมกับ สสส. จัดโครงการสร้างอาชีพและรายได้แนวใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างสุขภาวะ

กิจกรรมโชว์ของ Made in หลักหก โดย ม.รังสิตและชุมชนหลักหก พบกับสินค้าจาก “โครงการสร้างอาชีพและรายได้แนวใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างสุขภาวะ (ม.รังสิต ร่วมกับ สสส.) ณ ลานชั้น 2 อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ  (ทุน 50%) จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มี.ค. 65           ทุนการศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีจำนวน 10 ทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี สิทธิประโยชน์ในการรับทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี การรับสมัคร เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่ ใบสมัครขอรับทุน 2.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา/ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-7915504 …

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Read More »

โครงการอบรม เรื่อง “NFT งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “NFT งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรท่านใดที่สนใจ  สามารถดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ และส่งแบบตอบรับได้ที่ สำนักงานพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 หรือโทรสาร 5942 หรือ e-Mail : hrd@rsu.ac.th ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครเข้าอบรมจำนวน 100 คน หรือสมัครอบรมได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้