July 12, 2021

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดรับสมัครที่ปรึกษา

เชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา โครงการศึกษาออกแบบการติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก ***กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา ㆍ8.30-16.30 น. ณ ฝ่ายการพัสดุ กองบริหารการคลัง (อาคาร 4 ชั้น1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม