ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมธุรกิจและติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจภายหลังการรวมธุรกิจ ของสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้าน สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้รับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th

เชิญชิมช้อปอาหารบน TUK TUK ไฟฟ้านวัตกรรม Street Food ยุคใหม่

Start Up street food today, be a millionaire tomorrow เชิญชิมช้อปอาหารบน TUK TUK ไฟฟ้านวัตกรรม Street Food ยุคใหม่ วันที่ 15/12/2564 หน้าอาคาร 1 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2565Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”กรอบวิจัย *“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”* สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนดสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9504

“ดร.เอนก” ชู สุวรรณภูมิ HUB คือสะพานเชื่อมโลก ศูนย์รวมแห่งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นวัตกรรมและภูมิปัญญาของดีมีค่า

“ดร.เอนก” ชู สุวรรณภูมิ HUB คือสะพานเชื่อมโลก ศูนย์รวมแห่งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม นวัตกรรมและภูมิปัญญาของดีมีค่า แนะ “คนไทยควรเรียนรู้อดีต มาทำเป็นอนาคต”พัฒนาให้เป็นชุมทางและสถานีการค้า พาณิชยการและบริการที่สำคัญของโลก ก้าวสู่ความเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต 1 ธันวาคม 2564 : ศ.(พิเศษ).ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาโครงการสุวรรณภูมิ HUB “สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร” พร้อมด้วย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง เข้าร่วมด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอแสดงคนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ดร.เอนก กล่าวว่า ดินแดนแห่งสุวรรณภูมิคือจุดศูนย์กลางของการค้า วัฒนธรรมของโลก มายาวนานกว่า 2,500 ปี ด้วยสภาพพื้นที่ที่เชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกัน และได้มีหลายประเทศและหลากหลายอรยธรรมเข้ามามีบทบาท เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของโลก แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ควรศึกษาถึงความเป็นมาอย่างแท้จริงเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นอารยธรรม หากเราต้องการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาและมีความเป็นอารย เราต้องรู้จุดแข็งในความเป็นอดีตของเราที่มีความลึกซึ้งและมีคุณค่าแห่งหนึ่งระดับต้นๆ ของโลก ศึกษาข้อมูลในอดีตมาปรับใช้กับปัจจุบันให้มีความก้าวหน้า และต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในอนาคต กล่าวคือ “ไทยต้องทำปัจจุบันให้ดี และมองถึงอนาคตอย่างจริงจัง ใส่ใจและภูมิใจในอดีต” จะทำให้การศึกษา สืบสานและต่อยอด ประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน             รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า การที่เราสนใจและเรียนรู้สุวรรณภูมิศึกษา จะทำให้มองเห็นอนาคตของประเทศ …

“ดร.เอนก” ชู สุวรรณภูมิ HUB คือสะพานเชื่อมโลก ศูนย์รวมแห่งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นวัตกรรมและภูมิปัญญาของดีมีค่า Read More »

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook) เปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DEMO DEAL เปิดรับสมัครผู้ร่วมทำวิจัย

โอกาสรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์* การแพทย์สุขภาพ * เกษตรอาหาร *Online platform * Finance/Banking *Automation/Robotic เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564สแกน QR-Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ https://forms.gle/TBkCoNRX9Z47xhn98 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 564 7000 ต่อ 71693 Email: dpmucp@nstda.or.th

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กทปส. ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4) จำนวน 5 โครงการ ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ โครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับของผลกระทบสำหรับบริการดิจิทัลในกิจการโทรคมนาคม (Impact Indicator for Digital Service in Telecommunications) โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ โครงการวิจัยคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรคมนาคม โครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น …

กทปส. ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4) Read More »

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564.ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่า ในวันนี้ (28 ก.ย. 64) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนแล้ว โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะเปิดรับ ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th สำหรับการจัดสรรทุนประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนนี้วงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ ได้ทางโทรศัพท์ 02-273-0116-9 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ่านประกาศ https://www.thaimediafund.or.th/download/announce-child64/