admin

เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน covid-19 ด้วยระบบ MoPH CO-Vaccine

ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ให้การฝึกอบรมทีมงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน covid-19 ด้วยระบบ MoPH CO-Vaccine

หารือเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในช่วง Covid-19

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทางวิชาการ ห้อง 237 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ในช่วง Covid-19 ร่วมกับศูนย์บริการทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ โดยคาดว่าจะให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานกับศูนย์บริการทางวิชาการ เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่าย