August 26, 2021

ศูนย์บริการทางวิชาการให้คำปรึกษากับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการทางวิชาการร่วมกับคณะเทคโนโลยีอาหาร รับฟังการพรีเซนต์ ครั้งที่ 4 ก่อนจบการฝึกงานของนักศึกษาสาขาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาฝึกงานจะได้รับความรู้ และนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

การประปานครหลวงประกาศจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ประกาศการประปานครหลวงเรื่องจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.58/2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป **** กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ชั้น 4 ห้อง 410 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม